نرم افزار دبیرخانه یگانه سیستمی جهت مدیریت و اداره امور اداری و دبیرخانه در شرکت ها و سازمان ها می باشد. قابلیت ثبت نامه وارده صادره، ارتباط فکس و ایمیل، امکان بایگانی نامه Read More »
Discuss   Bury
نرم افزار دبیرخانه یگانه سیستمی جهت مدیریت و اداره امور اداری و دبیرخانه در شرکت ها و سازمان ها می باشد. قابلیت ثبت نامه وارده صادره، ارتباط فکس و ایمیل، امکان بایگانی نامه Read More »
Discuss   Bury
نرم افزار دبیرخانه یگانه سیستمی جهت مدیریت و اداره امور اداری و دبیرخانه در شرکت ها و سازمان ها می باشد. قابلیت ثبت نامه وارده صادره، ارتباط فکس و ایمیل، امکان بایگانی نامه Read More »
Discuss   Bury
نرم افزار دبیرخانه یگانه سیستمی جهت مدیریت و اداره امور اداری و دبیرخانه در شرکت ها و سازمان ها می باشد. قابلیت ثبت نامه وارده صادره، ارتباط فکس و ایمیل، امکان بایگانی نامه Read More »
Discuss   Bury
نرم افزار دبیرخانه یگانه سیستمی جهت مدیریت و اداره امور اداری و دبیرخانه در شرکت ها و سازمان ها می باشد. قابلیت ثبت نامه وارده صادره، ارتباط فکس و ایمیل، امکان بایگانی نامه Read More »
Discuss   Bury
نرم افزار دبیرخانه یگانه سیستمی جهت مدیریت و اداره امور اداری و دبیرخانه در شرکت ها و سازمان ها می باشد. قابلیت ثبت نامه وارده صادره، ارتباط فکس و ایمیل، امکان بایگانی نامه Read More »
Discuss   Bury
نرم افزار دبیرخانه یگانه سیستمی جهت مدیریت و اداره امور اداری و دبیرخانه در شرکت ها و سازمان ها می باشد. قابلیت ثبت نامه وارده صادره، ارتباط فکس و ایمیل، امکان بایگانی نامه Read More »
Discuss   Bury